Bulgarian English

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПублични организации и регистриАгенция за обществени поръчки

Агенция митници

Агенция по вписванията

Административен регистър

Българска народна банка

Българска фондова борса

Върховен административен съд

Върховен касационен съд

Европейска комисия

Кадастър и имотен регистър

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на потребителите

Комисия за защита на конкуренцията

Комисия за финансов надзор

Национална агенция за приходите

Петентно ведомство

Търговски регистър

Централен депозитар

Централен кредитен регистър

Централен регистър на особените залозиПравни портали

Свободно достъпна актуална нормативна база (вътрешни нормативни актове)

Справочник lex.bg
http://lex.bg/bg/guide

Свободно достъпна актуална нормативна база (нормативни актове на ЕС)
http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm

Електронно издание pravoto.com

Юридически анализи и практика на съдилища
Портали за недвижими имоти

Порталът за продажби и наеми в страната
http://www.imot.bg/

Регистър на публичните продажби (актуална информация за имоти и вещи на публична продан)
http://sales.bcpea.org/

Сайт за публични продажби
http://www.izpalniteli.com/targove/Информация относно държавни такси и нормативно регулирани цени на услуги

Такси за вписвания
ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

Нотариални такси
ТАРИФА ЗА НОТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ КЪМ ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

Такси пред Патентно ведомство
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Минимални адвокатски възнаграждения
НАРЕДБА № 1 ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Такси за съдебни производства
Сборна извадка от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата,прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдиетои и ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

Такси за изпълнителни производства
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И РАЗНОСКИТЕ КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

TEMPLATES

LINKS

 
“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embarces the entire world, and all there ever will be to know and understand.”

Albert Einstein