Bulgarian English
Practice areas

Administration and State authorities

Arbitration

Banks and finances

Business startup, optimization, and planning

Tax § Accounting

Contracts

Corporate and Trade Law

Real estates

Competition

Marketing and advertising

Public procurement

Обществени поръчкиЗаконодателството в сферата на обществени поръчки навлезе сравнително скоро в България, но бързо набра забележителна скорост, популярност и брой нарушения по прилагането му.

Тази сфера, която обхваща редица от най-бюрократичните административни процедури, следва да е сред ключовите сектори, гарантиращи конкурентна среда и прозрачен достъп до проекти за бизнеса.

Ние предлагаме обезпеченост и цялостна правна защита на интересите на своите клиенти, участващи в провеждането на процедури по избор и изпълнение на обществени поръчки. Нашите услуги гарантират съответствие на предприеманите действия с изискванията на закона и актуалната практика по прилагането на ЗОП и актовете по прилагането му.

Нашите сфери на дейност и услуги включват: • Консултации по конкретни казуси, свързани с подготовка и участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • Предварително и текущо съдействие за участници в процедури по ЗОП. Синхронизация на подаваните документи с конкурсните изисквания и критерии за допустимост и подбор на участниците;
 • Провеждане на обществени поръчки. Задължения, контрол, санкции. Видове процедури. Комплексни консултации за възложители на обществени поръчки;
 • Договор за възлагане на обществена поръчка.Законови и договорни изисквания. Тълкуване на съдържание и задължения на страните. Анализ на рисковете;
 • Рамково споразумение за обществена поръчка. Аспекти, механизъм на действие. Нормативни изисквания;
 • Изготвяне на тръжна документация. Проверка и редакция на изготвена тръжна документация;
 • Съдействие в организацията на тръжна комисия и оформяне на документи по провеждане на конкурси;
 • Консултации във връзка с нарушения в процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • Организация на защита пред държавни и съдебни органи във връзка с възлагане на обществени поръчки;
 • Консултации и съдействие във връзка с изпълнение по договори за възлагане на обществени поръчки;
 • Спорове по договори за възлагане на обществена поръчка. Вземания по договори за възлагане на обществени поръчки.


TEMPLATES

LINKS

 
“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embarces the entire world, and all there ever will be to know and understand.”

Albert Einstein