Bulgarian English

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ Е-КАНТОРА1. Е–кантора е разработен продукт за заявяване и ползване на правни, счетоводни, финансово- консултантски услуги по електронен път.
2. За да заяви услуга чрез e –кантора е необходимо Клиентът да попълни кратка форма за заявка в сайта. В заявката Клиентът посочва параметрите на своето Задание. Формата за заявка позволява прикачване на файлове във формат word, jpeg, tif, png, pdf, ., с максимален размер до 60 Mb.
3. Подаването на заявка чрез e –кантора не обвързва Клиента с приемане на оферта за изпълнение или с плащане.
4. Consultissimo е регистриран оператор на лични данни. Данните, предоставяни от Клиентите на e–кантора, се обработват в съответствие с изискванията за ЗЗЛД и ЗМИП и могат да бъдат използвани единствено за обслужване на заявената от Клиента услуга, както и в предвидените от закона случаи. Сигурността на предоставените данни и предотвратяването на нерегламентиран достъп се гарантира чрез криптиране на данните по заявката. Обработката на предоставените данни се извършва по утвърдени вътрешни правила за обработка на данни и при стриктно спазване задълженията на Consultissimo като оператор на лични данни.
5. При изпращане клиентската заявка Клиентът получава имейл с автоматично потвърждение за получаването на заявката. Извършва се предварителен анализ на данните по заявка. При необходимост от допълнения и конкретизация, експерт от Consultissimo се свързва с Клиента за целта.
6. След обработка на данните по т.5 Consultissimo изпраща на Клиента Оферта, съобразно параметрите по Заданието, съдържаща предлаган срок за изпълнение, срок на валидност на Оферта, стойността на заявената услуга, необходими данни за извършване на плащането, съобразно избрания от Клиента начин на плащане, както и наличието на допълнителни разходи по изпълнението, когато такива се предвиждат. Consultissimo е обвързано с Офертата до изтичане на срока на валидност, посочен по нея. Офертата се счита приета от Клиента когато Клиентътизвърши плащане съобразно посоченото в Оферта.
7. Стойността на всяка услуга, която не е посочена в сайта като фиксирана, се формира индивидуално в зависимост от вида, обема на работа и срока за изпълнение, включително заявен приоритет за изпълнение. Услугите, предоставяни чрез e–кантора се остойностява по преференциални цени съгласно публикуваното в раздел ЦЕНИ.
8. Стойността на услугите, предоставяни чрез e–кантора, се заплаща в пълен размер по един от начините за плащане, по избор на Клиента: с банков превод, с електронен превод чрез Paypal или в брой на касите на EasyPay. Срокът за изпълнение на всяка заявена услуга започва да тече от получаване на плащането.
9. Получаването на заявка и отправянето на Оферта не обвързва Consultissimo с изпълнение на услуга до заплащане в пълен размер на цената й.
10. Чрез e–кантора могат да се ползват услуги, които могат да бъдат обслужвани чрез електронен обмен на данни и файлове и които са посочени в раздел сфери на дейност с този знак като достъпни чрез e–кантора. Consultissimoси запазва правото да приеме или откаже обслужването на всяка подадена заявка с оглед приложимост критериите по тази точка.
11. За използването на услуги чрез e–кантора не е необходима предварителна регистрация. При желание за получаване на фактура е необходимо предоставяне на данни за фактура.
12. При заявка на услуга чрез e–кантора Клиентът има право да посочи предпочитанията си за експерт от екипа на Consultissimo, който да обслужи поръчката. Изпълнението на заявен приоритет се извършва при специални условия, посочени в Оферта, които се прилагат като специални към тези Общи условия. Изпълнението на приоритет може да включва увеличение на цената на услугата, което се посочва в Офертата.
13. С подаването на заявка Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия.
14. Договорът за възлагане на услугата, съобразно параметрите на Оферта се счита сключен с извършване на плащане от страна на Клиента. От този момент Клиентът има право да получи изпълнение съобразно получената Оферта. С получаване на плащане Consultissimo се обвързва да изпълни в рамките на посочените в Офертата параметри и обхват.
15. С извършване на плащането Клиентът дава изрично съгласие за сключване на договор от разстояние за изпълнение на заявената от него услуга съобразно параметрите на Оферта, както и дава своето изрично съгласие за започване на изпълнение по договора от страна на Consultissimo.
16. Изменение и/или допълнение на заданието след извършване на плащане съобразно Оферта се договарят с цена и срок за изпълнение допълнително.
17. Клиентът– Потребител, по смисъла на § 13., т.1 от ЗЗП, има право да се откаже от заявената от него услуга, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, в рамките на срок от седем работни дни от извършване на плащането при условията на чл.55, ал.1 от ЗЗП. Правата по предходното изречение не могат да бъдат упражнени, ако Consultissimo е започнало изпълнение по договора в съответствие с чл.55, ал.2 от ЗЗП във връзка с т.15 от настоящите Общи условия.
18. При забавено изпълнение Consultissimo изплаща на Клиента неустойка в размер на 0,5% от платената цена на забавената услуга за всеки ден забава, но не повече от 10% от същата. При забава с повече от 15 дни Клиентът има право да се откаже от заявената услуга с едностранно писмено електронно известие, изпратено от имейла, региструран при подаване на заявката. В този случай Consultissimo дължи връщане на платената цена заедно с неустойката за забава, изчислена за срока до извършване на връщането.
19. При отказ на Клиента от заявената услуга, извън случаите по т.17 и т.18 от настоящите Общи условия, Consultissimo не дължи възстановяване на платената цена.
20. За възстановяване на платени суми и получаване на неустойки съобразно настоящите Общи условия Клиентът сочи валидна банкова сметка. Разходите за преводи на суми за обезщетения и неустойки по сметки в банки, регистрирани на територията на Република България, са за сметка на Consultissimo. Разходи за извършване на възстановителни плащания извън посоченото в предходното изречение са за сметка на Клиента.
21. Получаване на плащания за услуги, предоставяни чрез e–кантора, обвързват Consultissimo съобразно т.14 само ако са основани на конкретна Оферта въз основа конкретно Задание, отправено по реда на настоящите Общи условия.
22. Consultissimo си запазва правото да изменя настоящите Общи условия при предварително уведомяване на Клиента.
23. Дейността на Consultissimo като доставчик на услуги чрез e–кантора, се контролира от Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, както и компетентния български съд.

ДЕФИНИЦИИПо смисъла на настоящите Общи условия:
  • e–кантора е разработен продукт за заявявне и изпълнение на услуги изцяло по електронен път в съответствие с изискванията на Закон за електронната търговия и приложимото на територията на Република България законодателство.
  • Consultissimo означава „Консултисимо“ООД, доставчик на услуги, предоставяни по силата на настоящите Общи Условия за ползване, с ЕИК 202813855, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ №163А, ет.1, телефон 02/442 11 33, e-mail: office@consultissimo.bg, регистриран оператор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
  • Клиент означава физическо или юридическо лице, заявител и/или ползвател на услуги чрез e–кантора.
  • Задание означава едностранно изявление от страна на Клиент за сключване на договор за услуга при приложението на настоящите Общи условия, съдържащо изчерпателно и едностранно предоставена от Клиента информация и параметри, определящи вида и обхвата на предоставяната услуга.
  • Оферта означава насрещно предложение от страна на Consultissimo, в съответствие с клиентско Задание, което съдържа условията за неговото изпълнение.
  • Услуга/услуги означава предоставянето на нематериални блага съобразно Задание на Клиента, предоставяни от Consultissimo при приложението на тези Общи условия.
  • Заявка означава попълнен и изпратен от Клиента електронен образец, съдържащ изходни данни за Заданието.
  • Приоритет означава приоритетно кратък срок за изпълнение на Услуга.
  • Цена означава парично остойностяване на изпълнението на заявената Услуга съобразно нейния вид, сложност и прогнозно време за изпълнение, извършвано едностранно от Consultissimo. Цената не включва държавни, нотариални такси, консумативни и други разходи за изпълнение, освен когато това е изрично посочено на сайта в раздел ЦЕНИ, а също така и разходи за банкови преводи и други средства за паричен трансфер, освен когато това се предвижда по настоящите Общи условия.

TEMPLATES

LINKS

 
“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embarces the entire world, and all there ever will be to know and understand.”

Albert Einstein