Bulgarian English
Елементи на кредитния продукт
Автор: Елена Генова, Кредитен експерт

Кредитирането е в основата на икономическия растеж и развитието на частния сектор в страната. Средствата, които финансовите институции предоставят на физически лица чрез потребителски кредити и на юридически лица чрез бизнес кредити, се вливат в търговията, производството, земеделието. Ето защо финансирането е сектор, който се развива непрекъснато. Поставени в изключително конкурентна среда, финансовите институции привличат своите клиенти с примамливи предложения, чиито условия понякога остават неразбираеми или частично неизвестни за получателя им. А това твърде често води до неблагоприятен резултат.

За да бъде избран подходящия продукт, е необходимо мащабно предварително проучване, което да търси информация не само за предлаганите кредити на пазара, а и за цялостната дейност, тарифа, допълнителни изисквания и правила на финансовите институции. Креднитният пазар е динамичен и в много кратки периоди рекламираните оферти се променят. Така кредитополучателят може да загуби ориентация и да закупи продукт, който не отговаря на неговите потребности. Има няколко ключови момента при избора на кредитен продукт, в които трябва да се прояви особено внимание. Накратко те са :

-          Цел на кредита: Финансовите институции непрекъснато проучват потребностите на своите клиенти, в следствие на което създават нови или модифицират съществуващите кредитни продукти, така че максимално да отговарят на търсенето Въпреки това, няма универсален кредитен продукт. Водещо при избора на кредитен продукт е целта. Често използването на неподходящ продукт може да доведе до затруднение в изплащането му.

-          Годишен лихвен процент: Лихвеният процент може да бъде фиксиран за целия или за определен период на договора, но е необходимо да се знае, че в повечето случаи лихвата се променя във времето. Това изменение е възможно, когато лихвата се формира от Базов лихвен процент (БЛП), от пазарен лихвен индекс SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR или друг индекс с различна срочност, като към него се прилага надбавка. Надбавката остава фиксирана, но цената на кредитния продукт се променя при всяка промяна на базата, която е обвързана с различни фактори, свързани с финансовата институция или при промяна на финансовите пазари.

-          Обезпечение: Всяка финансова институция има заложен горен праг на сумите, до които може да отпуска необезпечени кредити. По презумпция кредитите, отпуснати без обезпечение, носят висок риск за банката, който риск е калкулиран в по-висок лихвен процент. Едни от най-разпространените средства, с които се обезпечават кредитните продукти, са: привличане на поръчител /гарант/, предоставяне на залог на парични средства или бъдещи вземания, залог на движимо имущество или ипотека на недвижимо имущество. Колкото по-ликвидно е обезпечението, толкова по-добри условия по кредитния продукт може да получи кредитополучателят. При кредити, обезпечени с активи, има специфика, че финансовите институции отпускат сума, която е определен процент от стойността на обезпечението.

-          Такси и комисионни: Международна практика е отпускането на кредит да бъде съпътствано от начисляване на такси и комисионни. С тях се покриват разходи, свързани с оценка на обезпечението, оценка на кредитоспособността, планиране, подготовка и отпускане на кредита. Уместно е тези такси да се събират отделно от лихвите. Лихвеният процент покрива цената на предоставения паричен ресурс.

Таксите и комисионните са различни за всяка банка и се определят от вътрешни правила. Те са вписани в тарифата на отделните банкови институции и са публично достояние в банковите салони и официални сайтовете.

Таксите и комисионните, добавени към лихвения процент, определят стойността на крайната договорена цена на кредитния продукт и годишния процент на разходите (ГПР).

-          Почти всяка финансова институция предлага на своите клиенти да застраховат отпуснатия кредитен лимит или физическото лице, което е кредитополучател или собственик на фирма. Застраховката, на пръв поглед, изглежда ненужен разход при покупка на кредитния продукт, но при дългосрочни кредити е оправдана инвестиция.

-          Общи условия към договор: Общите условия са неразделна част от договора за кредит. Те регламентират реда и условията, при които финансовата институция отпуска кредит. В тях се обяснява терминологията, използвана от финансовата институция, описва се продуктът, за който е изготвен персонален договор за кредит, описва се редът за усвояване, ползване, погасяване и обезпечаване на кредита. Описва се начинът, по който се формират лихва, комисионни и такси. Фиксират се правата и задълженията на финансовата институция и кредитополучателя. Описва се редът и действията, които ще се предприемат при неспазване на договорните отношения.

Често общите условия са обемна информация, събрана в няколко листа. Кредитополучателят задължително трябва да се запознае с тях преди да ги подпише и преди да подпише договора за кредит. Възможно е всички клаузи в договора за кредит да са приемливи, но някои от общите условия да се окажат неприемливи за кредитополучателя. Този етап е един от най-важните при сключване на договор за кредит и трябва да се прояви особено внимание.

-          Погасителен план: Още при подаването на документи за кандидатстване за кредит, от финансовата институция може да изготвят примерен погасителен план. За потребителските кредити, според Закон за потребителски кредит, финансовата институция е задължена да предостави на клиента погасителен план и преддоговорна информация, съдържаща Годишен процент на разходите (ГПР). Окончателен погасителен план се изготвя и разписва при сключване на договор за кредит. Погасителният план е неразделна част от договора за кредит и съдържа всички одобрени и описани в договора параметри на кредита.

Най-често финансовите институции използват две стандартни схеми за погасяване – с равни (анюитетни) и с намаляващи (рати) погасителни вноски. Все по-често финансовите институции изготвят индивидуални схеми за погасяване, в които се променя периодичността на погасителните вноски, плащанията по главница и лихва.

-          Предсрочно погасяване: Всеки кредитополучател има право да погаси предсрочно ползвания кредит. Това е регламентирано в действащото българско законодателство. Потребителските кредити се погасяват без такса (наказателна лихва). Ипотечните кредити и кредитите, отпуснати на юридически лица, могат да се погасят предсрочно, но при погасяването се дължи такса, която предварително е договорена и описана в договора за кредит. Тази такса е неустойка за пропуснати ползи на финансовата институция и достига до 5% от предсрочно погасената сума. Накои финансови институции допускат предсрочно погасяване без такса, когато погасяването се извършва след определен период от време или с лични средства.

-          Данъчно облекчение: В Закона за данъците върху доходите на физическите лица са регламентирани няколко възможности за данъчни облекчения. С изменение от 01.01.2009 се въвежда нов член – 22а, който предоставя данъчно облекчение за млади семейства, които са изтеглили ипотечен кредит за покупка на жилище.

Няма „добри” и „лоши” кредитни условия. Има оптимални кредитни условия за конкретен кредитополучател с конкретна цел и в конкретен момент. Пазарът показва, че тези оптимални условия рядко се достигат от потребителя на кредитни продукти, който няма необходимия информационен ресурс и задълбочен опит в тази сфера.

Покупката на кредитен продукт е дългосрочно решение, което носи както възможности за положителен резултат, така и сериозни рискове, когато целта и условията на получените средства не са внимателно анализирани.

©Елена Генова, 

______________________________________________________

Настоящата статия е с обща информационна насоченост. Тя не следва да бъде разглеждана или използвана като консултация или становище по конкретен случай. Използването на целия или част от публикувания материал в допустимо при посочване на автора и източника.

СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн