Bulgarian English
Годишен процент на разходите - ГПР
Автор: Елена Генова, Кредитен експерт

Международна практика е отпускането на кредит да бъде съпътствано от начисляване на такси и комисионни. С тях се покриват разходи, свързани с оценка на обезпечението, оценка на кредитоспособността, планиране, подготовка и отпускане на кредита. Уместно е тези такси да се събират отделно от лихвите. Лихвеният процент покрива цената на предоставения паричен ресурс.

Таксите и комисионните са различни за всяка банка и се определят от вътрешни правила. Те са вписани в тарифата на отделните банкови институции и са публично достояние в техните  салони и интернет сайтове.

Таксите и комисионните, добавени към лихвения процент, определят стойността на крайната договорена цена на кредитния продукт и годишния процент на разходите (ГПР).

Таксите, които се включват при изчисляване на ГПР, са еднократни, месечни и годишни. Еднократно се заплаща такса при кандидастване за кредит, която включва разглеждане на заявлението за кредит и обработване на приложените документите. Към еднократните такси може да бъде включена и такса за откриване на разплащателна сметка.

Ежемесечно се залагат  такси за обслужване на разплащателна сметка или обслужване на кредита, а също така и такса ангажимент за овърдрафтен лимит.

Ежегодно се начислява такса/комисионна управление.

В ГПР не се включва такса за предсрочно погасяване, такса ангажимент при овърдрафтен лимит и кредитна линия, такса за предоговаряне на условията по кредит, разходи, които се заплащат при неизпълнение на договорните отношения, разходи свързани с обезпечаване на кредита, както и застраховки, с изключение на застраховките, които покриват задълженията на кредитополучателя в случай на безработица, трайна нетрудоспособност, болест,  инвалидност и смърт. Не се включват и някои други специфични разходи, които са свързани с различни търговски сделки.

След промяна в Закона за потребителския кредит, която влиза в сила от 1 октомври 2006 година,

кредитополучателите  имат право да изискват пълна информация в писмен вид за всички разходи, които ще съпътстват закупуването на кредитен продукт

с общ размер, по-голям от 400 лв. или по-малък от 147 000 лв. и със срок на погасяване над 3 месеца.

Информацията, която се дава под формата на оферта, се нарича Преддоговорна информация. Тя има фиксиран срок на валидност и съдържа всички параметри на кредита, ГПР и погасителен план.

При сключване на договор се прави актуално изчисление на ГПР, което се вписва в договора за кредит.

Годишният процент на разходите е реалната себестойност на кредита и винаги е по-висок от обявения лихвен процент.

Преддоговорната информация, която може да се вземе от всяка кредитна институция, дава възможност да се направи съпоставка между различните кредитни продукти на пазара и да се избере най-изгодната оферта.

В началото на 2014 година е внесен нов законопроект, с който се предлага промяна в Закона за потребителския кредит.  Предложението, което е прието на първо четене в парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм, е да бъде премахната долната граница за сумата на кредитите, за които се отнася закона.

Промяната цели да регулира условията, по които се отпускат до този момент така наречените „Бързи кредити”.

Под закрилата на разпоредбите влизат суми над 400 лева и суми под 147 000 лева. Ако промяната бъде одобрена,

сумите до 400 лева също ще бъдат защитени със закон, 

което гарантира по-голяма защита на потребителите.

Също така, в гласуваното предложение се предвижда промяна на таксата за предсрочно погасяване на ипотечни кредити. През 2008 година, при промяна в Закона за потребителските кредити, отпадна таксата за предсрочно погасяване на потребителски кредити, но тя остана за ипотечните.

Към момента такса предсрочно погасяване може да бъде начислена към всички ипотечни кредити, като най-често тя е в размер до 5% от предсрочно погасената сума.

В одобрения на първо четене законопроект, се предвижда да остане такса предсрочно погасяване, но тя да бъде само за суми, погасени през първата година от погасителната схема и да бъде в размер до 1% от погасената сума. След първата година, такса предсрочно погасяване да не се дължи.

В предложението се залагат промени и в Закона за кредитните институции. Предвижда се да бъдат ревизирани всички такси, които се начисляват при отпускане на кредити и да се въведат промени, с които законът да  се  актуализира спрямо европейските директиви.

Тенденцията на промени в банковия сектор е да бъдат облекчени клиентите и защитени техните интереси, както и стимулиране към по-активно ползване на широкия спектър от кредитни продукти.

©Елена Генова

______________________________________________________

Настоящата статия е с обща информационна насоченост. Тя не следва да бъде разглеждана или използвана като консултация или съвет по конкретен случай. Използването на целия или част от публикувания материал е допустимо само за некомерсиални цели и при посочване на автора и източника.

СТАТИИ

ОБРАЗЦИ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 
“Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението обхваща света.”

Алберт Айнщайн