Обществени поръчки

Ние предлагаме обезпеченост и цялостна правна защита на интересите на своите клиенти, участващи в провеждането на процедури по избор и изпълнение на обществени поръчки. Нашите услуги гарантират съответствие на предприеманите действия с изискванията на закона и актуалната практика по прилагането на ЗОП и актовете по прилагането му.

 

Нашите услуги включват:

  • Изготвяне на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • Преглед на документация и проверка на съответствието ѝ с изискванията на възложителя;
  • Изготвяне на конкурсна документация. Съдействие в организацията на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с изискванията на ЗОП;
  • Съдействие на възложители в организацията на конкурсна комисия, изготвяне на протоколи и решения в съответствие с изискванията на ЗОП;
  • Предварителни и текущи консултации относно участие и възлагане на обществени поръчки;
  • Обжалване на решения;

Цени

Примерни цени за някои от най-често използваните ни пакети:

За възложители

от 1500лв. на мес.
  • Цялостно изготвяне на документация за обществена поръчка

За кандидати

900лв.
  • Цялостно съдействие в изготвянето на оферта за участие в обществена поръчка

За кандидати

от 500лв.
  • Преглед и корекция на изготвена оферта за участие в обществена поръчка