януари 14, 2020 consult-admin

ДДС регистрация при свързаност: какво е новото?

Автор: адв. Малена Шейтанова, САК
Malena Sheitanova

 

 

 

 

До края на 2019 г. нямаше законово ограничение за това колко на брой фирми може да открие едно и също лице, с които да осъществява една и съща дейност, на едно и също място. Всяка новооткрита фирма даваше на собствениците на бизнеси възможност да заобиколят задължителната регистрация по ДДС при достигане максималния праг от 50 000 лв. облагаем оборот в рамките на 12-месечен период (чл. 96, ал. 1 от ЗДДС).

Задължителна ДДС регистрация при свързаност

От 01 януари тази година са в сила новите законови изменения. Според тези изменения оборотът от доставка на стоки и услуги на свързаните лица с еднородна дейност, осъществявана последователно в един и същ търговски обект, се сумира за целите на изчисляване прага за задължителна регистрация ( чл. 96, ал. 10 от ЗДДС). Ако дейността е прекъсната за повече от един месец, оборотите на свързаните лица не се сумират (чл. 96, ал. 11 от ЗДДС).  Наскоро бяха издадени подробни Указания на НАП от 10.01.2019 г., с разяснения относно съдържанието на двете разпоредби.

Как изглежда на практика?

пример: Иван притежава еднолична фирма „Иван Фуудс“ ЕООД, чрез която  продава  на дребно хотдог от каравана в парка. На третата година от дейността си Иван достига оборот 49 950 лв., когато счетоводителят му го подсеща, че е дошло време да се регистрира по ДДС. Тогава Иван разбира, че като се регистрира по ДДС стойността на всеки продаван хотдог ще се увеличи за крайния клиент с 20% ДДС надценка, което ще направи продукцията му вероятно по-малко атрактивна на пазара. Иван попаднал във форум  в интернет, където специалисти го посъветвали да отвори втора фирма и да прехвърли дейността си към нея. Достигнайки 12-месечен оборот от 49 950 лв. от продажби на фирма „Иван Фуудс “ ЕООД през 2019 г., Иван  регистрирал фирма „Иван Фуудс 2019“ ЕООД. Регистрирал и нов касов апарат на новата фирма и от следващия ден започнал да продава хотдог, отчитайки продажбите на името на новата фирма. 

Как ще се третира  тази транзакция по новия закон?

Наличието на свързаност и еднородност на дейността е явно налице, както и идентичността на търговския обект:

Търговски обект“ е всяко място, помещение или съоръжение /…/ на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели /…/ или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби. (т. 41 от § 1. от Допълнителни разпоредби на ЗДДС).

Наличието на последователност в извършването – също е налице. Едната фирма приключва дейност – следващата започва същата дейност непосредствено. Интервал на прекъсване няма или той не е повече от месец: Иван ще следва да регистрира новата фирма по ДДС .

Във всеки случай ли се стига до сумиране на оборота в този случай?

Не. Освен коментираните по-горе критерии, трябва да трябва да съществува и последователност в упражняването на дейността. В тази връзка са налице две изключения:

  1. Когато е налице прекъсване на дейността за повече от месец (чл. 96, ал. 11 от ЗДДС) и
  2. Когато дейността на двете фирми не се извършва последователно (едно след друго, непосредствено), а паралелно. Едновременно. Това е заложено изрично в текста на Указанията на НАП от 10.01.2019 г., при условие, че тази паралелност на дейността между двете лица не е привидна:

Първото лице формално продължава извършването на дейността в обекта, но в толкова минимален обем като честота и стойност на отчитаните от него доставки, който анализиран сам по себе си води до непротиворечив извод, че присъствието/дейността му в търговския обект не може да намери икономическо оправдание, а има за цел заобикаляне действието на нормата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС.

В тази връзка, законът не отрича възможността едно лице да извършва своята дейност едновременно чрез две или повече фирми без това, само по себе си задължително да води сумиране на оборота между всички тях за целите на ДДС регистрацията. До това сумиране на оборота се стига тогава, когато съществуването на всяка следваща фирма няма самостоятелно икономическо значение. Т.е. когато новата фирма обективно не въвежда нищо ново (от гледна точка човешки ресурс, активи, пазари и клиенти) освен избягването на ДДС регистрацията.

Следва да се отбележи, че заобикалянето на закона, само по себе си, води нищожност на съответната сделка. В това отношение не може да се каже, че се въвежда нещо съществено ново или коренно отличаващо се от досегашния ред, освен необходимостта лицата да прецизират структурата на дейността си.

ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА:

ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ОТ НАП

ОТМЯНА НА ЗАПЕЧАТВАНЕ ОТ НАП

 

14.01.2020

© адв. Малена Шейтанова, 2020


Настоящата статия е с обща информационна насоченост и е относима към законодателството и практиката към датата на публикуване. Тази статия не следва да бъде разглеждана или използвана като консултация или становище по конкретен случай. Използването на материали и извадки от публикуването съдържание се допуска за некомерсиални цели и с посочване на автора и източника.