Статии

Задължителна ДДС регистрация при свързани фирми с еднородна дейност: какво е новото?

Как се третира по новия законов ред осъществяването на една и съща дейност от повече от една свързани фирми, нерегистрирани по ДДС. Кои се изключенията. Каква е най-актуалната практика и тълкуване на приходната администрация по приложението на новия ред.

Прочетете повече

Новите законови срокове за изпълнение на търговски сделки

През 2013г. бяха въведени няколко нови изисквания във връзка със сроковете за изпълнение и последиците при забавено изпълнение на търговски сделки.

Новата разпоредба на чл.303а, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/ въведе изискването, че срокът за изпълнение на парично задължение не може да надвишава 60 дни.

Прочетете повече

Новите формални изисквания за смяна на управител и съдружник в ООД

От тази година са в сила новите ограничителни изисквания относно всички ключови решения в ООД. Законодателните промени въвеждат най-утежнената форма на нотариална заверка плюс задължителна служебна проверка на нотариалните регистри като задължително условие за вписването на най-често извършваните сделки по промени и прехвърляния при ООД.

Прочетете повече

Подайте декларация за действителен собственик до 31 май, за да спестите глоба в размер до 20 000 лв.

Най-късно до 31 май 2019 г. всяко юридическо лице или образувание, вписано в Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ, ще трябва да оповести своето физическо лице действителен собственик. Всякакви последващи промени на действителния собственик ще трябва да бъдат вписвани текущо.

Прочетете повече

Защо институциите нямат право да изискват актуално състояние

От 2006г. датира действащият в момента Закон за търговския регистър (ЗТР), който въведе единна информационна система на вписванe, обявяване и удостоверяване на обстоятелства относно търговци.

Търговският регистър въведе идентификация на търговците чрез единен идентификационен код (ЕИК), който замести действащия преди БУЛСТАТ номер за търговци.

Прочетете повече

Сервитути по българското право

Общото название „сервитут” обхваща случаите, при които един недвижим имот обслужва определена нужда на друг имот. В различните нормативни актове се срещат още понятията „право на прокарване”,„право на преминаване” и др.. Законът за водите дава единственото за момента легално определение на сервитутите /чл. 103. от Закон за водите/,

Прочетете повече

Проблемът фирмена задлъжнялост

Нарастващата бедност и задълбочаващата се фирмена задлъжнялост все по-здраво затварят порочния кръг около затруднената събираемост на вземания. Честите затруднения в постигането на бърза и ефективна събираемост затормозяват търговските обороти и стават причина за така наречената „верижна задлъжнялост“.

Прочетете повече

10 причини защо трябва проверим преди да подпишем

При нас е обичайно да се търси правна помощ едва при вече възникнал проблем, вместо да се вземат превантивни мерки за избягването му. Мнозина могат да кажат, че това е погрешно, лишено от логика, дори, но в реалността не винаги има логични отговори.

Прочетете повече

Граждански Vs. Трудов договор

Нови служители: а сега – накъде?
Този въпрос често стои на дневен ред както пред действащи, така и пред стартиращи бизнеси в България.
Когато става въпрос за наемането на хора, често изниква едно разпространено схващане, че съществуват две алтернативни (по избор) възможности за уреждане на отношенията: трудов договор и т.нар „граждански“ договор.

Прочетете повече