Статии

Фондация в обществена полза: сходства, разлики, данъчно облагане

Сходства и различия в структурата, изискванията, управлението и режима на данъчно третиране и преференции. Определяне на статут в частна и обществена полза.

Read more

Онбординг и документация

Онбордингът при управлението на човешки ресурси включва въвеждането на новопостъпващи служители в предприятието и новата им длъжност. Този етап е свързан със серия важни стъпки в различни насоки и с дългосрочен ефект и последици.

Read more

Промени в Кодекса на труда 08/2022: Ключови аспекти

Група промени в Кодекса на труда влезе в сила от 01 Август 2022 г. Промените разширяват правата на служителите и въвеждат нова серия задължения за работодателите. Тази статия предлага кратък преглед на промените, както и анализ на възникващите практически казуси.

Read more

Регистрация на фирма: (Е)ООД

Тук ще откриете синтезирани отговори по някои от най-често задаваните въпроси във връзка със стартирането на собствен бизнес и регистрация на фирма от един до двама съдружници – частни лица.

Read more

Отговорност на управляващите
Отговорност на управляващите

Отговорност на управляващите за неплатени задължения на фирмата

Личната отговорност на управители, съдружници, собственици и трети лица по чл. 19 от ДОПК е специален случай на деликтна отговорност за собствени противоправни действия. Тази отговорност е субсидиарна, лична и винаги обвързана с конкретно, съзнателно поведение на извършителя и с настъпилия от това резултат.

Read more

ОТМЯНА НА ЗАПЕЧАТВАНЕ ОТ НАП

Запечатването на търговски обект от НАП e мярка при нарушение, която цели предотвратяване на по-нататъшни нарушения. Максималният срок на запечатване е 30 дни. Наложената мярка запечатване подлежи на обжалване, отделно от наложеното наказание. Прекратяване на извършено запечатването се допуска в особени случаи.

Read more

ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ОТ НАП

Запечатване на търговски обект от НАП e мярка при нарушение, която цели предотвратяване на по-нататъшни нарушения. Максималният срок на запечатване е 30 дни. Най-чест обект на запечатване са магазини, бензиностанции, ресторанти и заведения за хранене.

Read more

ДДС регистрация при свързаност: какво е новото?

Как се третира по новия законов ред осъществяването на една и съща дейност от повече от една свързани фирми, нерегистрирани по ДДС. Кои се изключенията. Каква е най-актуалната практика и тълкуване на приходната администрация по приложението на новия ред.

Read more

Новите законови срокове за изпълнение на търговски сделки

През 2013г. бяха въведени няколко нови изисквания във връзка със сроковете за изпълнение и последиците при забавено изпълнение на търговски сделки.

Новата разпоредба на чл.303а, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/ въведе изискването, че срокът за изпълнение на парично задължение не може да надвишава 60 дни.

Read more

Новите формални изисквания за смяна на управител и съдружник в ООД

От тази година са в сила новите ограничителни изисквания относно всички ключови решения в ООД. Законодателните промени въвеждат най-утежнената форма на нотариална заверка плюс задължителна служебна проверка на нотариалните регистри като задължително условие за вписването на най-често извършваните сделки по промени и прехвърляния при ООД.

Read more