Статии

Отговорност на управляващите
Отговорност на управляващите

Отговорност на управляващите за плащане на чужди задължения по чл. 19 от ДОПК

Личната отговорност на управители, съдружници, собственици и трети лица по чл. 19 от ДОПК е специален случай на деликтна отговорност за собствени противоправни действия. Тази отговорност е субсидиарна, лична и винаги обвързана с конкретно, съзнателно поведение на извършителя и с настъпилия от това резултат.

Прочетете повече

ОТМЯНА НА ЗАПЕЧАТВАНЕ ОТ НАП

Запечатването на търговски обект от НАП e мярка при нарушение, която цели предотвратяване на по-нататъшни нарушения. Максималният срок на запечатване е 30 дни. Наложената мярка запечатване подлежи на обжалване, отделно от наложеното наказание. Прекратяване на извършено запечатването се допуска в особени случаи.

Прочетете повече

ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ОТ НАП

Запечатване на търговски обект от НАП e мярка при нарушение, която цели предотвратяване на по-нататъшни нарушения. Максималният срок на запечатване е 30 дни. Най-чест обект на запечатване са магазини, бензиностанции, ресторанти и заведения за хранене.

Прочетете повече

ДДС регистрация при свързаност: какво е новото?

Как се третира по новия законов ред осъществяването на една и съща дейност от повече от една свързани фирми, нерегистрирани по ДДС. Кои се изключенията. Каква е най-актуалната практика и тълкуване на приходната администрация по приложението на новия ред.

Прочетете повече

Новите законови срокове за изпълнение на търговски сделки

През 2013г. бяха въведени няколко нови изисквания във връзка със сроковете за изпълнение и последиците при забавено изпълнение на търговски сделки.

Новата разпоредба на чл.303а, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/ въведе изискването, че срокът за изпълнение на парично задължение не може да надвишава 60 дни.

Прочетете повече

Новите формални изисквания за смяна на управител и съдружник в ООД

От тази година са в сила новите ограничителни изисквания относно всички ключови решения в ООД. Законодателните промени въвеждат най-утежнената форма на нотариална заверка плюс задължителна служебна проверка на нотариалните регистри като задължително условие за вписването на най-често извършваните сделки по промени и прехвърляния при ООД.

Прочетете повече

Подайте декларация за действителен собственик до 31 май, за да спестите глоба в размер до 20 000 лв.

Най-късно до 31 май 2019 г. всяко юридическо лице или образувание, вписано в Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ, ще трябва да оповести своето физическо лице действителен собственик. Всякакви последващи промени на действителния собственик ще трябва да бъдат вписвани текущо.

Прочетете повече

Защо институциите нямат право да изискват актуално състояние

От 2006г. датира действащият в момента Закон за търговския регистър (ЗТР), който въведе единна информационна система на вписванe, обявяване и удостоверяване на обстоятелства относно търговци.

Търговският регистър въведе идентификация на търговците чрез единен идентификационен код (ЕИК), който замести действащия преди БУЛСТАТ номер за търговци.

Прочетете повече

Сервитути по българското право

Общото название „сервитут” обхваща случаите, при които един недвижим имот обслужва определена нужда на друг имот. В различните нормативни актове се срещат още понятията „право на прокарване”,„право на преминаване” и др.. Законът за водите дава единственото за момента легално определение на сервитутите /чл. 103. от Закон за водите/,

Прочетете повече

Проблемът фирмена задлъжнялост

Нарастващата бедност и задълбочаващата се фирмена задлъжнялост все по-здраво затварят порочния кръг около затруднената събираемост на вземания. Честите затруднения в постигането на бърза и ефективна събираемост затормозяват търговските обороти и стават причина за така наречената „верижна задлъжнялост“.

Прочетете повече