юни 11, 2022 consult-admin

ОТМЯНА НА ЗАПЕЧАТВАНЕ ОТ НАП

Автор: адв. Малена Шейтанова, САК

 

Malena Sheitanova

Запечатване на търговски обект от НАП e мярка при нарушение, която цели предотвратяване на по-нататъшни нарушения. Максималният срок на запечатване е 30 дни. В предна статия по темата разгледахме Кога, Как, Защо, и за какъв срок НАП може да налага запечатване на търговски обект. Тук ще разгледаме случаите, когато се допуска отмяна на запечатването.

Когато мярка запечатване предстои да бъде наложена и заповед за запечатване е връчена, възможните пътища за защита, са два:

 ОБЖАЛВАНЕ ПРИ НАЛОЖЕНО ЗАПЕЧАТВАНЕ

Тук следва едно съществено отграничение, наложено  в практиката на ВАС и административните съдилища: ОСНОВАНИЕТО за запечатване на търговски обект – е конкретно нарушение в обхвата на законовата разпоредба чл. 186, ал. 1 от ЗДДС. Тук налагащият мярката орган действа при обвързана компетентност – т.е., във всеки случай, в който нарушение има, органът е длъжен да наложи тази мярка. Това, ДАЛИ е налице това конкретно основание: има или няма нарушение: извършено ли е виновно, спазени ли са общите и особени изисквания, в това число и целта на закона и на наложената мярка, е обект на съдебен контрол при съдебно обжалване и може да бъде основание за обжалване.

ОБХВАТЪТ на наложената мярка – т.е. за колко дълъг срок в рамките на максималния 30-дневен ще бъде наложена мярката – е по преценка на органа (оперативна самостоятелност) и не подлежи самостоятелно на съдебен контрол. Въпреки това, срокът на наложената мярка, както и наличието на съответни мотиви, се разглежда, в съвкупността от доказателства, при оплаквания за противоречие с целта на закона и може, да бъде основание за отмяна на наложената мярка запечатване на търговски обект. Липсата на мотиви е винаги основание за незаконосъобразност на акта и неговата отмяна по съдебен ред (ТР№4/2004 г. на ВАС).

В съдебната практика, до отмяна на наложена заповед за запечатване, нормално и най-често се стига тогава, когато констатираното отклонение не е извършено виновно. Това са случаите на особени непредвидени обстоятелства: форсмажор; действия на трети лица извън контрола на наказаното лице и др. От съществено значение е поведението на нарушителя – дали несъответствието е отстранено незабавно при първо узнаване. Дали е изпълнил дадени указания. Довело ли е несъответствието или могло да доведе до неправилно отчитане на финансовия резултат. От значение е и, когато срокът на запечатване е диспропорионален спрямо вида, характера на извършеното и поведението на извършителя. Всичко това са фактори за от съществена важност и се преценяват поотделно за всеки конкретен случай.

Важно да се отбележи:

ЕФЕКТИВНАТА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

не започва с обжалването на издадената заповед, а още в рамките на процедурата по установяване на нарушението. В момента на връчване на АУАН, лицето, на което е връчен акта, има право да изложи възражения, които се описват в акта (чл. 42, ал. 1, т. 8 от ЗАНН). След това, в 7-дневен срок от връчване на акта, лицето, за което се установява извършеното нарушение, може да изложи писмени възражения (чл. 44, ал. 1 от ЗАНН).

АУАН е актът, с който се констатира нарушението – той не подлежи на самостоятелно обжалване, но констатациите в него се разглеждат в хода на проверката на издадена заповед за запечатване или наказателно постановление. Защитата в хода на издаването и получаването на АУАН, е ключова стъпка в защитата при по-нататъшни санкционни и ограничителни действия върху търговеца или предприятието.

НЕЗАБАВНО ЗАПЕЧАТВАНЕ  НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ (ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ)

Търговски обект може, в определени случаи, да бъде запечатан И ПРЕДИ  влизане на заповедта за запечатване в сила ( чл. 188, ал. 1 от ЗДДС) – в този случай става въпрос за предварително изпълнение. Законовите основания за предварително изпълнение са посочени в чл. 60, ал. 1 от АПК. В конкретика и според възприетото в практиката на НАП, такива основания най-често са „отлагането води до липса на въздействие на мярката, например при сезонна или временна дейност (панаир, изложба, концерт) или при липса на фискално устройство в обекта.“ .

Предварително изпълнение се налага едновременно със или след издаване на заповедта (чл. 60, ал. 3 от АПК), и може да се обжалва по съдебен ред в тридневен срок от съобщаването му. Определението на съда за потвърждаване или отмяна на  допуснатото предварително изпълнение, е окончателно (чл. 188, ал. 2 от ЗДДС).

Вторият път за защита срещу подлежаща на изпълнение заповед за запечатване е чрез

ПРЕДСРОЧНО ОТПЕЧАТВАНЕ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА НАЛОЖЕНАТА ГЛОБА/САНКЦИЯ

Принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Това е предвидено по чл. 187, ал. 4 от ЗДДС. Четири важни специфики следва да бъдат изтъкнати:

⇒ За да се иска предварително отпечатване, трябва първо да е налице наложена санкция (наказание) за извършеното нарушение. В практиката нерядко органът, наложил мярка запечатване, пропуска да издаде наказателно постановление за същото нарушение, или забавя издаването му колкото е възможно. Така се осуетява възможността наложената мярка да бъде предварително прекратена по предвидения законов ред;

⇒Прекратяване на запечатването не се извършва автоматично, а само по искане на наказаното лице при извършено доброволно плащане на наложената санкция;

⇒ Правото да иска прекратяване по този ред има само на нарушителя („административнонаказаното лице“) – това право не се простира върху третите лица, засегнати от наложеното запечатване;

⇒ Предварително отпечатване чрез доброволно изпълнение на санкцията, може да се иска само веднъж. При повторно нарушение не се разрешава отпечатване на обекта преди изтичането на един месец от запечатването му (чл. 187, ал. 4 от ЗДДС).

В обобщение:

Запечатването на търговски обект е драстична, но законоустановена принуда, чиито последици най-често надхвърлят с много последствията на всяка конкретно наложена парична санкция за нарушение. При запечатване, щетите са в няколко насоки едновременно; понякога могат да бъдат непреодолими за бизнеса.

Ето защо към темата трябва да се подхожда с нужната отговорност и информираност. Превенцията на нарушения е най-добрата защита.

Адв. Шейтанова е адвокат по данъчно право със специализиран опит и успешна практика в отмяната на незаконосъобразно запечатване на търговски обекти. Препоръчва като пълноценна защита, своевременната комплексна превенция, гарантираща осъществяване на дейността в съответствие със законовите изисквания и недопускане на нарушения, както и навременното търсене на правна помощ и застъпничество при необходимост.

Повече информация при интерес от съдействие  тук.

© адв. Малена Шейтанова, 2022


Настоящата статия е с обща информационна насоченост и е относима към законодателството и практиката към датата на публикуване. Тази статия не следва да бъде разглеждана или използвана като консултация или становище по конкретен случай. Използването на материали и извадки от публикуването съдържание се допуска за некомерсиални цели и с посочване на автора и източника.

_______________________

Вижте още ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ В СЕКТОРА:

ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ОТ НАП;

Отговорност на управляващите за неплатени задължения на фирмата;

ДДС регистрация при свързаност: какво е новото?

 

, , ,