септември 12, 2019 consult-admin

Подайте декларация за действителен собственик до 31 май, за да спестите глоба в размер до 20 000 лв.

Най-късно до 31 май 2019 г. всяко юридическо лице или образувание, вписано в Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ, ще трябва да оповести своето физическо лице действителен собственик. Всякакви последващи промени на действителния собственик ще трябва да бъдат вписвани текущо. Това задължение следва от приетия през 2018 г. Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилникът за неговото прилагане (ППЗМИП).

Какво е действителен собственик?

Под „действителният собственик“ ЗМИП разбира физическото лице (едно или повече), което притежава (повече от 25% от) капитала и/или контролира пряко или косвено съответното юридическо лице. Иначе казано, отговорът на въпроса „Кой държи парите“ и „чия е тази фирма в действителност“ – е целта на коментираната процедура.

Кой трябва да подава декларация за действителен собственик?

Медийната информация по този въпрос е изобилна и противоречива. Законът е еднозначен: Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:

1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или

2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.“ (чл. 63, ал. 5 от ЗМИП, Изм. – ДВ, бр. 37 от 2019 г.).

 

Ето защо задължението да подават информация за действителен собственик са:

 1. Всички акционерни дружества (освен ЕАД, притежавани от физическо лице, вписано по партидата на дружеството);

 2. Всички търговски дружества, сдружения и фондации, ако имената на ВСИЧКИ техните действителни собственици не са вписани в търговски регистър (например, както са вписани имената на едноличня собственик на капитала в ЕООД) по партида на съответното дъщерно дружество или на дружеството-майка, регистрирано в България;

 3. Всички дъщерни търговски дружества, сдружения и фондации с чуждестранно участие

 

Задължение за посочване на лице за контакт в определени случаи:

Фирмите, сдруженията и фондациите, чиито законните представители (т.е. управители, изпълнителни директори, председатели, неограничено отговорни съдружници при КД, прокуристи и др.) не пребивават постоянно в България, ще трябва да впишат в Търговския регистър физическо лице за контакт, което е постоянно пребиваващо в страната и което има редица задължения по ЗМИП. Това лице за контакт може да бъде назначен служител или трето лице по граждански договор със съответната организация и за съответната услуга.

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец №Б7(+ нотариално заверено заявление, когато заявителят не е адвокат или законният представител на фирмата/организацията);

2. Декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно Приложение № 3 към Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) с нотариална заверка на подписа/подписите на законния представител/и на фирмата/организацията;

3. Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ);

4. Изрично пълномощно – когато заявлението се подава от лице, различно от представляващия;

5. Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ) – в случай че заявлението се подава от лице, различно от заявителя, което не е упълномощен адвокат.

6. Документ за платена държавна такса (40 лв. – на хартиен носител,или 20 лв. – по електронен път).

При настъпване на промяна в данните за/на действителния собственик се заявява за вписване на съответните промени в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията в едномесечен срок от настъпването им по описания ред.

Санкции

Неизпълнение на задължението за подаване на декларация за действителен собственик, респ. лице за контакт  може да доведе до глоба от 1 000 лв. до 20 000 лв.

 

Ценова оферта на Consultissimo за подаване на декларация за действителен собственик по електронен път:

Подаване на заявление с готова декларация за действителен собственик на клиента: 60 лв. + 20 лв. държавна такса
Подаване на заявление и изготвяне/попълване на декларация за действителен собственик на клиента (включва съдействие за идентифициране на действителен собственик): 100 лв. + 20 лв. държавна такса

Цената за Подаване на заявлението включва изготвяне на всички съпътстващи документи + извършване на превод на държавна такса за сметка на клиента.

За заявки: sheytanova@consultissimo.bg

+359 885 089 800

____________________________________________________

Настоящата статия е с обща информационна насоченост. Тя не следва да бъде разглеждана или използвана като консултация или съвет по конкретен случай.