Терминологичен речник

Настоящата рубрика има за цел да разясни значението на някои от срещаните специфични термини и съкращения, използвани свързани с практиката на компанията.

Забележка: Дадените определения не са с професионална насоченост и не възпроизвеждат съответните законови и доктринални дефиниции.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

А

Абсолютно право

Правото на определено лице да изисква дължимо поведение от неопределен кръг субекти

Авансов данък

Данъчно задължение, което се дължи преди приключване на отчетната данъчна година

Административен акт

Широк кръг от действия и бездействия на държавни или общински органи и други носители на административни правомощия

Анюитет

Редовни вноски по погасяване на кредит

Арбитраж

Процедура за разрешаване на частноправни спорове, алтернативна на съдебния граждански процес

Арбитрируемост на спор

Допустимост за конкретен спор да бъде разглеждат от арбитражен съд

Апорт

Непарична вноска на съдружник в капитала на търговско дружество, например, движима, недвижима вещ, нематериални активи, права върху интелектуална собствености други

Б

Баланс (счетоводен)

Документ, който в обобщен вид дава представа за финансовото състояние на дадено предприятие

Балансова стойност

Сумата, с която един актив се признава във финансовия отчет

Банка

Кредитна институция, която притежава съответен лицензда извършва публично привличане на влогове и предоставя кредити

Банково инкасо

Събиране на средства в полза на клиент от страна на обслужваща банка

Бартер

Насрещен обмен на стоки или услуги без обмен на паричен поток

Бенефициер

Лице, в полза на което се пораждат права по силата на сделка без насрещни задължения от същата сделка

В

Вальор

Референтна дата, използвана от доставчик на платежни услуги за изчисляване на лихвите по средствата, с които е задължена или заверена платежната сметка или датата, на която доставчикът на платежни услуги е длъжен да задължи или завери платежната сметка

Вещ

Самостоятелен материален обект

Вещни тежести

Терминът не е легален и с него се означава най-често ипотека, възбрана и други обременяващи правото на собственост чужди права върху вещ

Вземане

Имуществено право на едно лице (кредитор) да получи изпълнение на конкретно задължение от друго лице (длъжник)

Влизане в законна сила

Стабилитет на съдебен, административен или друг акт на правоприлагащ орган,свързан с изтичането на законен срок за обжалване

Възбрана

Законова обезпечителна мярка, която се прилага върху недвижими вещи и кораби

Г

Географско означение

Наименование за произход и географско указания

Главница

Главно вземане

Годишен финансов отчет (ГФО)

Обобщена финансово-счетоводна информация за финансовото и имущественото състояние на дадено предприятие към края на отчетната година. За страната отчетната година съвпада с календарната

Годишен процент на разходите (ГПР)

Стойността на разходите по обслужване на кредитно задължение, включващи такси, комисионни и лихва

Господстващо положение

Пазарно положение на предприятие, което се счита за независимо от своите конкуренти, доставчици или купувачи поради наличието на предвидените в закон предпоставки

Д

Дебит

Плащане от сметка, захранена с наличен паричен ресурс

Дебитно известие

Първичен счетоводен документ, с който се увеличава данъчната основа на издадена фактура

Деликт

Непозволено увреждане. Нарушение на забраната да се вреди другиму

Деривативно придобиване

Производно, вторично придобиване на права, основано на съществуващо право на друго лице

Джиро

Начин за прехвърляне на права върху налични поименни ценни книжа

Дивидент

Вземане на едно лице срещу собствения капитал на друго лице

Директен дебит

Платежна услуга по задължаване на платежна сметка по инициатива на получателя

Договор

Съгласие между две или повече лица, изразено в писмена, устна, нотариална или нотариално заверена форма, чрез предаване на вещи или конклудентно приемане на предварително посочени условия, с цел да се създадат, изменят или прекратят отношения между тях с конкретен предмет

Формален договор

Договор, за който по силата на закон или предишна договореност между страните, има изискване да се сключи в определена форма

Доход

Реализирано парично или непарично плащане в полза на физическо лице

Е

Електронен документ

Електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано

Електронна търговия

Предоставяне на услуги от разстояние и с електронни средства

Електронен подпис

Информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронното изявление, за установяване на неговото авторство

Ж

Жилище

Съвкупност от помещения за задоволяване на жилищни нужди

Жилищна сграда

Сграда, предназначена за постоянно обитаване, в която жилищните обекти заемат не по-малко от 60% от нейната разгъната застроена площ

З

Запис на заповед

Ценна книга, писмено обещание за безусловно плащане

Заповед за изпълнение

Акт на районен съд без предхождащ исков процес, който, след влизането си в законна сила, представлява изпълнително основание за вземане или предаване на вещ или вземане

Залог

Обезпечение върху движимо имущество, извършвано с предаване на обекта на залога

Особен залог

Търговски залог върху широк кръг материални и нематериални обекти, извършван по специален законов ред и без предаване на залаганото имущество или вещи

Запор

Изпълнителна или обезпечителна мярка, която се налага върху вземания, движими вещи и стоки с цел удовлетворяване на кредитор

И

Изпълнителен лист

Съдебен акт, който дава право за принудително събиране от длъжника на конкретно вземане

Интелектуална собственост

Имуществени и неимуществени абсолютни права върху конкретно посочени в закон материални и нематериални обекти

Ипотека

Договорно или законово обезпечение върху недвижим имот

К

Капитализация

Прибавяне на начислена лихва към главното вземане

Картел

Забранено и подлежащо на санкции споразумение или съгласувана практика на две или повече предприятия – конкуренти с цел взаимна подялба на даден пазар чрез ограничаване или изключване на останалите конкуренти

Клиент

Всяко лице, което ползва стоки и услуги от друго лице, които извършва тяхната доставка по занятие

Конклудентни действия

Действия, които, по силата на закон, договор или поради естеството на отношенията, пораждат същите правни последици, каквито се пораждат със съответно изрично изявление

Коносамент

Ценна книга за прехвърляне на права върху стоки и товари, превозвани по вода

Консигнация

Предаване на стоки с цел организация на продажба за определена цена. В този случай собствеността върху стоките се прехвърля и цената се дължи при реализиране на продажбата

Консолидиран финансов отчет (КФО)

Финансов отчет на група, представен като такъв на едно отчетно лице. Съставът му е както на самостоятелните отчети

Комисионна сделка

Търговско посредничество, при което посредникът извършва сделки от свое име и в полза на доверителя

Консорциум

Обединение на търговци или търговски дружества за осъществяване на определена дейност

Кредит

Заем, отпуснат с определена цел от лицензирана за дейността кредитнаили финансова институция

Кредитна институция

Банка

Кредитно известие

Първичен счетоводен документ, с който се намалява или нулира данъчната основа на издадена фактура

Кредитор

Лице, което има конкретно вземане срещу друго конкретно лице (длъжник)

Лихва

Допълнително парично вземане, което е дължимо за период на временно използване от едно лице (длъжник) на чужд паричен ресурс (главно вземане)

Л

Лизинг

Договор за възмездно ползване на чужда вещ с опция за придобиването ѝ

Лиценз/Лицензия

Разрешение, издадено от компетентен орган на определено лице за извършването на определена дейност

М

Марка (търговска)

Знак, който отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично

Медиация

Способ за доброволно решаване на спорове

Международни счетоводни стандарти (МСС)

База за изготвяне на Годишни финансови отчети, която е задължителна за прилагане за всички предприятия, за които не се предвижда прилагане на Национални стандарти за финансово отчитане.Набор от стандарти, посочващи как определени видове сделки или други събития следва да бъдат отразени във финансовите отчети

Менителнични ефекти

Търговски ценни книги, материализиращи вземане, към които спадат основно три вида ценни книги – чек, менителница и запис на заповед

Н

Недействителност

Обобщено понятие за широк спектър от случаи, при които дадена сделка, съдебен или административен акт въобще не поражда последици или последиците са атакуеми поради недостатъци

Неустойка

Договорна санкция за нарушение

Нищожност

Форма на недействителност, при която договореното или постановеното изобщо не поражда действие

О

Обществена поръчка

Административна процедура за осигуряване на стоки, услуги или извършване на строителни работи, която се прилага задължително от структурите в държавната и общинска администрация, както и широк спектър от други субекти, предвидени в закон

П

Паричен поток

Движението на паричните средства на едно предприятие вътре и извън него за определен период от време

Придобивна давност

Способ за придобиване на собственост или други вещни права чрез непрекъснато владение от несобственик и бездействие на собственика на вещта в рамките на законово определен период от време

Приход

Стопански оборот, отчитащ нарастването на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасивите, което води до нарастване на собствения капитал

Погасителна давност

Способ за погасяване правото на кредитор да претендира вземането си вследствие изтичането на законово определен срок, през който длъжникът не е изпълнил, а кредиторът не е осъществил претенция

Потребител

Физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност

Предприятие

Съвкупност от права, задължения и фактически отношения

Привлечен капитал

Временно привлечените чужди средства в предприятието (заеми и кредити)

Р

Работна сила

Съвкупност от физически и интелектуални способности на човек в рамките на определен интервал от време

Ратни вноски

Намаляващи погасителни вноски по кредит

С

Салдо

Разлика между приход и разход по сметка

Сервитут

Ограничение в ползването на недвижим имот в полза на лице, различно от собственика

Сетълмент

Изпълнението на задълженията по сделка с ценни книжа

Солидарна отговорност

Съвместна отговорност на две или повече лица за цялото задължение, възникваща от договор или по силата на закон

Суперфиция (Право на строеж)

Право на едно лице да строи в чужд имот и да стане собственик на построеното

Т

Търговец

Физическо или юридическо лице, което по занятие извършва търговски сделки или чиято дейност изисква делата му да се водят по търговски начин

Търговско дружество

Самостоятелно юридическо лице, обединение на две или повече лица за осъществяване на търговски сделки. В предвидените случаи търговско дружество може да се състои и от едно лице

Ф

Финансова институция

Лицензирана небанкова институция, която има право да извършва ограничена част от дейностите, извършвани от банка, с изключение на дейност по набиране на влогове и предоставяне на банкови кредити

Фирма

Търговско наименование

Х

Холдингово дружество

Търговско дружество,което контролира и участва в управлението на други дружества

Хеджиране

Операция за намаляване на риска от загуби

Ц

Цесия

Договорно прехвърляне на вземания