ноември 6, 2022 consult-admin

Фондация в обществена полза: сходства, разлики, данъчно облагане

Под общия термин Неправителствени организации (НПО)  се разбират  два вида нестопански организации: сдружение и фондация в обществена или частна полза. Законовият термин за НПО е юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Тяхната законова уредба е в Закон за юридическите лица с нестопанска цел и редица други нормативни актове.

Регистрацията, промените и ликвидацията на фондациите и сдруженията се извършва в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, където се публикува тяхното пълното досие (актуално състояние). След промените през 2018 г. отпадна двойната регистрация на НПО в обществена полза в окръжните съдилища и Централния регистър за ЮЛНЦ в обществена полза, воден при Министерство на правосъдието.

Съпоставките в режима на третиране на фондациите в обществена и частна полза важат в еднаква степен и за сдруженията. В тази връзка няколко важни отграничения:

=> Статутът на фондация в обществена или частна полза се определя от учредителя,

а не по преценка на държавен орган.

=> Всяко НПО – сдружение или фондация, може да бъде регистрирано със статут в обществена или в частна полза, ако отговаря на законовите изисквания.

Този избор се прави на етапа на регистрация и влече различия на няколко плоскости, съществената от които е данъчното третиране. Принципното положение е, че сдруженията и фондациите, определени за осъществяване на общественополезна дейност, се ползват с държавно подпомагане.

Общото между фондация в обществена и частна полза

е, че нестопанската дейност на сдруженията и фондациите не се облага с корпоративен данък. И двата вида НПО в частна и обществена полза имат право да осъществяват търговска дейност. Търговската дейност на НПО подлежи на облагане с корпоративен данък. Същесвременно фондациите и сдруженията не разпределят печалба (чл. 3, ал. 6 от ЗЮЛНЦ), за разлика от търговските дружества.

Различията между фондация в обществена и частна полза

Идват на първо място в организацията и управлението, а също така в спазването на специфични задължения, вменени на тези, в обществена полза.

Така например, фондацията в частна полза може да се разглежда, условно казано, като  ЕООД с нестопанска цел“, което се управлява еднолично, осъществява търговска дейност, но не формира печалба; не разпределя дивидент.

Обратно, фондацията в обществена форма има задължително двустепенно управление, с върховен орган от минимум трима члена. Тук едноличното управление и вземане на решения не се допуска. Също, статутът в обществена полза влече специфични изисквания към вземането на решения и разходването на средства, както и ангажимент за ежегодно публикуване на Доклад за дейността едновременно с годишния финансов отчет.

От друга страна,

НПО в обществена полза ползват редица данъчни и други преференции,

които не са достъпни за НПО в частна полза. Така, фондациите и сдруженията за общественополезна дейност, за разлика от тези, в частна полза:

  • Не плащат данък дарение за получените от тях дарения. Дарените от НПО в обществена полза суми, също така не се облагат с данък дарение (чл. 49, ал. 4 от ЗМДТ);
  • Лицата, които даряват на НПО в обществена полза, ползват данъчни преференции за извършените дарения – до 10% (за юридически лица) и до 5%   (за физически лица);

Практическият измерител на тези две различия е, че НПО в обществена полза развива цялата си основна дейност в нормативни условия на „данъчен имунитет“. В допълнение към това, дейността ѝ по отношение както на донорите (дарители), така и на получателите, е улеснена с данъчни преференции и стимули за даването и получаването на дарения  – отново, базирано на статута в обществена полза.

Обратно, фондациите и сдруженията в частна ползa остават в режим на третиране, сходен с този, на търговските дружества, без правата на търговски дружества. Така те не разпределят дивидент, нито ликвидационен дял при ликвидация (чл. 43, ал. 3 от ЗЮЛНЦ).

Други преференции на НПО в обществена полза

съгласно други закони:

  • Ползване под наем на общински имоти без търг и конкурс;
  • Ползване под наем на държавни имоти за срок до 10 години без търг и конкурс;
  • Изключителни права за осъществяват дейност като:

– училищни настоятелства и настоятелствата към детските градини;

– посредничество при международно осиновяване на дете;

– сдруженията на потребителите по Закона за защита на потребителите.

Съществено преимущество на статута в обществена полза е достъпът до кандидатстване по специфични европроекти и други програми за финансиране, насочени само към фондации и сдружения в обществена полза.

©  Автор: адв. Малена Шейтанова, САКMalena Sheitanova, 2022

________________________

Адвокат Малена Шейтанова е специалист по корпоративно и нестопанско право със специализиран опит и значителна практика в правното обслужване на местни и международни сдружения и фондации.

Повече информация при интерес от съдействие  тук.

Тази публикация е с обща информативна насоченост и не следва да се разглежда като правен съвет или консултация. Използването на авторско съдържание от тази публикация се допуска само с изрично посочване на автора и източника.

_________________________

Вижте още ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ В СЕКТОРА:

Услуги за търговци и НПО

Отговорност на управляващите за неплатени задължения на фирмата

Регистрация на фирма

 

, , , ,